Spotlight – Sarah Symes

Spread the love

De derde art quilter in de rubriek Spotlight is de jonge Sarah Symes. De vorige berichten in deze rubriek vind je hier.

The 4th of july, BEACH SERIES, 2007

Sarah Symes is een jonge kunstenares. Ze volgde kunst en naailessen op de middelbare school, maar later koos ze een andere richting en studeerde ze architectuur in Londen, omdat ze werd verteld dat ze nooit zou kunnen leven als kunstenares. Nou, dat klinkt mij een beetje Te bekend…
Ze vond dat de architectuur studies haar creativiteit beperkten en daarom ging ze grafisch ontwerpen leren. In 2007 stopte ze met haar werk als grafisch ontwerpster en sindsdien exposeert en verkoopt ze haar hedendaagse textielkunst. Architectuur studies waren echter niet tevergeefs. Dat is goed te zien bij het bekijken van haar quilts uit de verte – bij veel van haar ontwerpen is het duidelijk te zien dat ze door gebouwen geïnspireerd is.

Werkproces
Elk stuk begint als een met potlood of aquarel geschetste idee.
Sarah zegt dat ze niet probeert dingen die ze gezien heeft na te maken, maar de herinnering aan de gevoelens dat een bepaalde inspirerend gezicht haar gaf. .
Ze tekent schetsen met potlood en waterverf. Geen gedetailleerde tekeningen, maar schetsen die de gevoelens wekken en har haar in de juiste stemming zetten.
Dan kiest ze stoffen en indien een kleur ontbreekt verft ze stoffen met aquarel of acryl. Ze snijdt de stoffen in repen, vierkanten en rechthoeken en schikt ze op de tafel als schilder haar palet  voorbereidt. Ze begint de stukken aan elkaar te stikken. Ze begint met grote stukken en later voegt de kleinere stukken aan en daarna appliqueert ze de kleine stukjes op de top. Alle stiksels en de applicaties zijn met de naaimachine gemaakt. Het is en geïmproviseerde proces, meer als schilderij of collage dan de traditionele textiel werk, schrijft ze in haar website.

Sunrise no 2, BEACH SERIES, 2007 - Best of Show Prize Winner

Gedachtes
“Sommige mensen hebben een close-minded” benadering van de textile kunst als abstracte kunst maar kunst is nooit over close-mindedness” Quilting Arts, maart 2008
4 jaar geleden nam ik deel aan een discussie in het forum van stitchin-vingers. Het ging over “wat doe je om te ontspannen” Sarah Symes schreef z’n mooi en inspirerend antwoord dat ik het moest noteren. Ze schreef “Het tegenovergestelde van alles wat creatief is. Iets dat ik nadrukkelijk kan beginnen en eindigen. Rond rennen, de auto wassen, e-mails bewerken. Dit kalmeert de stemmen in mijn hoofd voor een tijdje, zodat ik mijn batterijen kan opladen”

Verder lezen
Sarah Symes website
Sarah Symes op Pinterest
Koop haar quilts op Etsy

Yoga class at dawn, BEACH SERIES, 2007

Engels vertaling:
The third art quilter in the rubric Spotlight is the young Sarah Symes. You can find the previous posts in this rubric here.

Sarah Symes is a young artist. She took art and sewing classes in high school but later choose another direction and studied architecturein London because she was told she would never make a living as an artist. now, that sounds a little bit TOO familiar to me…
She found that the architecturestudies limited her creativity and learned graphic design instead. in 2007 she quit her job as graphic designer and since then has been exhibiting and selling her contemporary textile art . architecture studies were not in vain though, that is easy to see when watching her quilts from afar – many of her designs look like there were inspired by buildings.

Working process
Each piece begins as a with pencil or watercolors sketched idea.
Sarah says she is not trying to create things she had seen, but the memory of the feelings a certain inspiring sight gave her. .
She draws sketches with pencil and watercolor. No detailed drawings but sketches that arouse the feelings she remembered and put her in the appropriate mood.
Then she chooses fabrics that seem appropriate and if a color is missing she hand dye fabric with watercolors or acrylics. She cuts  the fabrics into strips, squares and rectangles and arrange them on the table as a painter arranges her palette. Then she begin to stitch the pieces. She begins with big pieces and later adds the smaller pieces and appliques the tiny pieces on top. All of the stitching and the applique are made with the sewing machine. It’s an improvised process, more like painting or collage than traditional textile work, she writes in her website.

Los Angeles
Los Angeles, CITY SERIES, 2009

Reflections
“Some people have a close-minded” approach to fiber art as abstract art but art has never been about close-mindedness”
Quilting Arts, March 2008
4 years ago I participated in a discussion in the forum of stitchin-fingers on the subject “what do you do to relax” and I remembered and wrote down Sarah Symes answer because I found her words so inspiring. She wrote “The opposite of anything creative. Anything that I can emphatically start and finish. Go for a run. Wash the car. File the mail. This quiets the voices in my head for a while so that I can recharge my batteries.”

Further reading
Sarah Symes website
Sarah Symes on Pinterest
Buy her quilts on Etsy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.