Spotlight – Nancy Crow

Nancy Crow is een van de meest invloedrijkste personen in de geschiedenis van quilten. Nancy Crow maakte meer dan 300 quilts sinds ze in mijn geboortejaar 1976 begon te quilten, haar workshops zijn zeer bekend en ze is mede-oprichter van Quilt National. Ze woont op een boerderij in Columbus, Ohio.

Crucifixion, 1997

Ze begon traditionele quilts te maken: grote composities met behulp van sjablonen, maar later besefte ze dat templates beperkten haar. Ze vond dat snijden van vormen, of het nu met een schaar of een rolmes, is net zoals tekenen en zo begon ze meer improvisatorisch te werken. Dat is ook wat haar studenten leren in haar gevorderde klassen: je moet beginnen denken aan het snijden als tekenen. Het [schaar of rolmes] is het dichtste wat op een pen of een potlood lijkt die quilters kunnen hebben. Het grote verschil voor ons is natuurlijk dat het resultaat is ofwel goed of we een stukje stof hebben geruïneerd.

Techniek
Haar stijl van quilten is hedendaags, maar haar quilts zijn ook traditioneel in dat ze de stoffen aan elkaar naait en met de hand quilt. Het ontstaat met het zien van vormen in haar hoofd en nadenken hoe ze de vormen uit haar enorme palet van kleuren gaat snijden. Het palet dat ze zelf met de hand geverfd heeft in de kelder van haar studio.

CONSTRUCTIONS #84: No!, 2007

Inspiratie
Nancy’s quilts staan ​​bekend om hun uitzonderlijke gebruik van lijn en kleur. Al haar werk heeft een zeer sterke emotionele ondertoon die ze niet altijd kenbaar maakt aan de mensen, zegt ze. Nancy wordt overal geïnspireerd en ze wordt beïnvloed door diverse bronnen: haar reizen, natuur, sociale kwesties, politiek …
Toen ze 19 was ging ze naar Mexico City om daar te studeren. Omdat ze zo jong geïntroduceerd werd in Mexico, houdt ze van grafische beelden; dat is de reden waarom haar werk zo kleurrijk en levendig is.
Inspirerende woorden

Ik ben 66 en ik heb een beslissing genomen en beloof mezelf dat mijn werk blijft groeien en veranderen. Ik ben niet geïnteresseerd in stabiliteit en hetzelfde doen. Zolang ik fysiek in staat ben, dat is mijn belofte aan mezelf.

Verder lezen:
Website Nancy Crow’s

Constructions #58, 2002

English translateion:
Nancy Crow is one of the most influential individuals in the history of art quilting. Nancy Crow made over 300 quilts since she began quilting in the year that I was born, 1976, she teaches well-known workshops and is a co-founder of Quilt National. She lives on a farm in Columbus, Ohio

Her early work was traditional quilt making: huge compositions using templates but later she realized that templates were too restricting. She found that any kind of cutting, whether with scissors or a rotary cutter, is like drawing and so she started working more improvisationally. That’s is what she teaches in her advanced classes: you have to start thinking of cutting as drawing. It’s the closest thing quilters have to a pen or a pencil. The big difference for us, of course, is that the result is either good to go or we’ve ruined a piece of fabric.

CONSTRUCTIONS #83: Anxiety!, 2007

Technique
Her style of quiltmaking is contemporary but her quilts are traditional in that they are pieced and hand-quilted. she begin with seeing shapes in her head and think about how to cut them out of her huge palette of colors that she hand-dyed in the basement dye studio

Inspiration
Nancy’s quilts are known for their exceptional use of line and color. All her work has a very strong emotional underlay which she doesn’t necessarily write up or let people know about, she says. Inspiration for Nancy comes from everywhere as she is influenced by diverse sources: her travels, nature, social issues, politics…
When she was 19 she went to Mexico City and studied there. Nancy says that because she was introduced to Mexico so young, she loves graphic imagery; that’s why her work is so colorful and vibrant.

CONSTRUCTIONS #90, 2007

Inspirational words

I’m 66 and I have made a decision and promise to myself that my work is going to keep growing and changing. I’m not interested in plateauing and doing the same thing. As long as I’m physically able, that’s my promise to myself.

 

Further reading:
Nancy Crow’s website

STRUCTURES #5, 2006-2009

Spotlight – Jan Mullen

Scratching Back to Our Beginnings (1997)

Jan Mullen woont in Australië met haar partner en 3 kinderen. Ze studeerde Textiel en Beeldhouwkunst en ze is al meer dan tien jaar bezig met quilten. Onder haar handelsnaam “Stargazey” heeft zij jaren besteed aan de ontwikkeling van haar hedendaagse patchwork en applique technieken. Haar technieken hebben een herkenbare, heldere en “kromme” stijl. Ze heeft diverse boeken gepubliceerd, overal in de werled geeft zij les en ze ontwerpt prachtige stoffen met kleurrijke prints.

In een interview met “Quilt Alliance” zei ze dat ze als een jong meisje al met handarbeid bezig was maar niet met quilten. Toen de tijd was quilten en patchwork nog niet zo bekend in Australië zoals het nu is. Tijdens haar studie hoorde ze voor het eerst van quilts en zag ze foto’s. Maar een echte goede quilt zag ze pas toen ze ouder was. In het begin van de jaren ’90 begon ze zelf quilts te maken. Haar eerste quilts waren voor de bedden van haar kinderen.

Stargazey Stijl
Stargazey blokken zijn over het algemeen ‘scheef’. Met hun ‘handgetekende’ stijl stralen ze iets primitiefs uit. Stargazey Quilt patronen, die Jan Mullen ontwerpt, bieden patchwork vrijheid – vrijheid om  ‘ruwweg’ te knippen en te stikken – waardoor we ons op het creatieve stofgebruik kunnen concentreren in plaats van het patroon te moeten aanhouden. De vrijheid om regels te breken en traditie technieken uit te dagen speken me aan en ik vind de eigentijdse uitstraling van de quilts leuk. Ik hou ook van de manier waarop ze  restjes stof gebruikt en heb zelf ook heleboel restjes omdat ik nauwelijks iets weggooi. In haar boek “Reverse Applicatie met No Brakez” laat Jan Muller zien hoe deze restjes kunnen  gebruikt worden om de geheime laag onder de omgekeerde applique te maken en het resultaat is verbluffend. Lees mijn recensie op het boek hier.


We Walk a Crooked Line (1998)


Kleuren
“Ik hou van zwart en ik draag vooral zwart. Sommige mensen vragen waarom ik zwart draag als ik zoveel van kleuren hou. Het is omdat voor mij kleuren zijn om naar te kijken en het prikkelt me erg veel, dus ik wil het niet dragen. “
Jan Muller maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Kleur inspireert haar en maakt haar versterkt en gelukkig. De door haar ontworpen stoffen zijn ook zeer helder en kleurrijk, met ‘met de hand getekende’ lijnen, spiralen, sterren, bloemen, fruit, cirkels en meer.

“Ik maak mijn quilts niet om op de muur te hangen. Ze hebben een uitstraling die ik voor de kamers wil. Ik leg ze op de bedden en banken om te worden gebruikt en niet alleen gewoon om getoond te worden.”

Verder lezen:
Zakelijk website
Pinterest account
Jan Mullen boeken

 

Every Man Must Have His Shed - But My Man’s Still Waiting (1995)

English translation:

Jan Mullen lives in  Australia with her partner and 3 children. She studied Textiles and Sculpture and she is busy for over a decade in the Quilting Industry. Under her business name “Stargazey”, She has spent the years developing contemporary piecing and appliqué techniques in a distinctive bright and crooked style. She has published several books, travel the worlds teaching lessons and She designs fabulous fabrics with colourful and bold style!

She said in an interview for Quilt Alliance that she did sew as a young child but  didn’t quilt. In Australia quilting was not as known then as it is now. When she studied textiles she heard of quilts and saw pictures but she didn’t see a proper quilt until I was older. She only started quilting early in the ’90’s making quilts for her children beds.

Stargazey Style
Stargazey blocks are generally ‘crooked’. With their ‘hand drawn’ quality, they have a touch of the primitive about them. Stargazey Quilt Patterns that Jan Mullen desings offer patchwork freedom – freedom to cut and stitch ‘roughly’ – allowing us to concentrate on creative fabric usage rather than slavishly following the sample. I like the freedom to break rules and challenge tradition and I like that it gives the quilt a contemporary look.
I also like the way she uses scrap fabric left overs. I have tons of them too because I hardly throw anything away. In her book “Reverse Appliqué with No BrakezJan Muller shows how to use this scraps to make the secret layer in a reverse applique quilt and the result is astonishing. Read mijn recensie for her book here.

A True Friend is a Rare Bird (2007)

Colors
“I love black. And I wear black a lot. Some people ask why I wear black if you like color. It’s because for me color is to look at and it really, really excites me, so I don’t want to wear it.”
Jan Muller uses bright colors in her quilts. Colour inspires her and makes her invigorated and happy. Her self-designed fabrics are also very bright and colorful with ‘hand drawn’ lines, spirals, stars, flowers, fruit, circles and more.


“I don’t use quilts on the wall. They have a look I like for rooms, I put them on the beds and couches to be used but not simply displayed.”


Further reading:
Business website
Pinterest account
Jan Mullen books


The Letter X #4 - A Woman’s Prerogative (1997)

Spotlight – Yvonne Porcella

Yvonne Porcella is een kunstenares die gespecialiseerd is in wearable art en art quilt. Ze komt uit een traditie van handwerken, naaien,  poppen maken en breien. Ze begon in de jaren ’60 om unieke en kleurrijke kleding en kunst quilts te creëren. Haar werk is verschenen in tentoonstellingen, festivals, galeries en musea en ze heeft prijzen gewonnen! Ze publiceerde ook een aantal boeken over wearable art, het kiezen van kleuren en patchwork. Ze geeft lessen en workshops over de hele wereld!

Ironic Iconic
Ironic Iconic

Yvonne is grappig. Ze vertelt in een interview dat ze in 1962 werd uitgenodigd voor een ​​belangrijke bruiloft en was van plan om een quilt huwelijksgeschenk te maken. Ze vroeg haar moeder om haar te helpen. haar moeder zei: ‘Je begrijpt het niet! het duurt levenslang  om een quilt te maken!”en Yvonne zei:” We hebben drie weken.’
‘Godzijdank is er geen visuele documentatie van die quilt’, zei ze tegen de interviewer.

Yvonne maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Ze verft haar eigen stoffen om een aquarel effect te creëren. In haar werkstukken combineert ze machine patchwork, applicaties en handenarbeid. Er zijn kralen en knopen handmatig geïntegreerd in haar mooie portret quilts. Ze werkt met slik, maar geeft de voorkeur aan katoen

Pasha on the 10:04
Pasha on the 10:04

 “De Quilt Politie vertelde me dat ik het verkeerd doet: geen hoepel, geen quilten patroon, de steken te groot, geen biasband – Ik was kunst aan het maken en geen quilts. Sindsdien draag ik de fakkel voor alle soorten quilten en help ik hun geschiedenis te bewaren.”  Yvonne Porcella is ook een van de oprichters van de Studio Art Quilt Associates (SAQA). Ze heeft een leidende rol gespeeld in de uitbreiding van de belangstelling voor kunst quilts. Als een lid van the Alliance for american quilts.is ze gewijd aan het herkennen van quilt als kunst.

Inspiratie
Reizen, haar familie, haar kleinkinderen!
“Ik vertel mensen dat je kunt creatief worden. Misschien denk je niet dat je nu creatief bent maar je kunt jezelf leren creatief worden. De enige wat je moet doen is je geest en je ogen openen. Je moet dingen zien.”

Verder lezen
Yvonne Porcella’s  blog
Haar boeken
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

Madama Yolanda : Mind Reader
Madama Yolanda : Mind Reader , 2012

English translation:
Yvonne Porcella is an artist specializing in wearable arts and art quilt.
She comes from a tradition of needlework and sewing, she made dolls and knitted. She began in the 60s to create unique and strongly colored clothing and art quilts. Her work has appeared in exhibitions, festivals, galleries and museums and she has won awards! She also published a number of books on wearable art, choosing colors and patchwork. She lectures, teaches classes and give workshop all over the world!

Yvonne is funny. She tells in one interview that in 1962 she was invited to an important wedding and was planning on making a quilt as a wedding present. She asked her mother to help her. her mother said: ‘You don’t understand it takes a life time to make a quilt” and Yvonne said “We have three weeks.’
‘Thank God there is not pictorial documentation of that quilt’, she said to the interviewer.

Yvonne uses bright colors in her quilts. She dyes her own fabrics to create a watercolor effectshe uses in her works.  Her works combines machine piecing, appliques and manual work. There are beads and buttons manually integrated in her beautiful portrait quilts. She works with slik but prefers cotton

Folly Flash
Folly Flash

“The Quilt Police Sergeant once told me I was doing it wrong: no hoop, no quilting pattern, stitches too big, no bias binding – I was making art and not quilts! Since then, I have been moving forward, carrying the torch for all types of quilts, helping to save and preserve their history.
Yvonne Porcella is also a founder of the Studio Art Quilt Associates (SAQA). She has played a leading role in the expansion of interest in art quilts and is dedicated to recognizing quilt art as a member of the Alliance for american quilts.

Four Sided Journey
Four Sided Journey

Inspiration
Travels, her family,  her grandchildren!
” I tell people that you can become creative; you may not feel you’re creative now but you can teach yourself cause all you have to do is open your mind and your eyes. You have to see things”

Further reading:
Yvonne Porcella’s  blog
Her books
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

Spotlight – Sarah Symes

De derde art quilter in de rubriek Spotlight is de jonge Sarah Symes. De vorige berichten in deze rubriek vind je hier.

The 4th of july, BEACH SERIES, 2007

Sarah Symes is een jonge kunstenares. Ze volgde kunst en naailessen op de middelbare school, maar later koos ze een andere richting en studeerde ze architectuur in Londen, omdat ze werd verteld dat ze nooit zou kunnen leven als kunstenares. Nou, dat klinkt mij een beetje Te bekend…
Ze vond dat de architectuur studies haar creativiteit beperkten en daarom ging ze grafisch ontwerpen leren. In 2007 stopte ze met haar werk als grafisch ontwerpster en sindsdien exposeert en verkoopt ze haar hedendaagse textielkunst. Architectuur studies waren echter niet tevergeefs. Dat is goed te zien bij het bekijken van haar quilts uit de verte – bij veel van haar ontwerpen is het duidelijk te zien dat ze door gebouwen geïnspireerd is.

Werkproces
Elk stuk begint als een met potlood of aquarel geschetste idee.
Sarah zegt dat ze niet probeert dingen die ze gezien heeft na te maken, maar de herinnering aan de gevoelens dat een bepaalde inspirerend gezicht haar gaf. .
Ze tekent schetsen met potlood en waterverf. Geen gedetailleerde tekeningen, maar schetsen die de gevoelens wekken en har haar in de juiste stemming zetten.
Dan kiest ze stoffen en indien een kleur ontbreekt verft ze stoffen met aquarel of acryl. Ze snijdt de stoffen in repen, vierkanten en rechthoeken en schikt ze op de tafel als schilder haar palet  voorbereidt. Ze begint de stukken aan elkaar te stikken. Ze begint met grote stukken en later voegt de kleinere stukken aan en daarna appliqueert ze de kleine stukjes op de top. Alle stiksels en de applicaties zijn met de naaimachine gemaakt. Het is en geïmproviseerde proces, meer als schilderij of collage dan de traditionele textiel werk, schrijft ze in haar website.

Sunrise no 2, BEACH SERIES, 2007 - Best of Show Prize Winner

Gedachtes
“Sommige mensen hebben een close-minded” benadering van de textile kunst als abstracte kunst maar kunst is nooit over close-mindedness” Quilting Arts, maart 2008
4 jaar geleden nam ik deel aan een discussie in het forum van stitchin-vingers. Het ging over “wat doe je om te ontspannen” Sarah Symes schreef z’n mooi en inspirerend antwoord dat ik het moest noteren. Ze schreef “Het tegenovergestelde van alles wat creatief is. Iets dat ik nadrukkelijk kan beginnen en eindigen. Rond rennen, de auto wassen, e-mails bewerken. Dit kalmeert de stemmen in mijn hoofd voor een tijdje, zodat ik mijn batterijen kan opladen”

Verder lezen
Sarah Symes website
Sarah Symes op Pinterest
Koop haar quilts op Etsy

Yoga class at dawn, BEACH SERIES, 2007

Engels vertaling:
The third art quilter in the rubric Spotlight is the young Sarah Symes. You can find the previous posts in this rubric here.

Sarah Symes is a young artist. She took art and sewing classes in high school but later choose another direction and studied architecturein London because she was told she would never make a living as an artist. now, that sounds a little bit TOO familiar to me…
She found that the architecturestudies limited her creativity and learned graphic design instead. in 2007 she quit her job as graphic designer and since then has been exhibiting and selling her contemporary textile art . architecture studies were not in vain though, that is easy to see when watching her quilts from afar – many of her designs look like there were inspired by buildings.

Working process
Each piece begins as a with pencil or watercolors sketched idea.
Sarah says she is not trying to create things she had seen, but the memory of the feelings a certain inspiring sight gave her. .
She draws sketches with pencil and watercolor. No detailed drawings but sketches that arouse the feelings she remembered and put her in the appropriate mood.
Then she chooses fabrics that seem appropriate and if a color is missing she hand dye fabric with watercolors or acrylics. She cuts  the fabrics into strips, squares and rectangles and arrange them on the table as a painter arranges her palette. Then she begin to stitch the pieces. She begins with big pieces and later adds the smaller pieces and appliques the tiny pieces on top. All of the stitching and the applique are made with the sewing machine. It’s an improvised process, more like painting or collage than traditional textile work, she writes in her website.

Los Angeles
Los Angeles, CITY SERIES, 2009

Reflections
“Some people have a close-minded” approach to fiber art as abstract art but art has never been about close-mindedness”
Quilting Arts, March 2008
4 years ago I participated in a discussion in the forum of stitchin-fingers on the subject “what do you do to relax” and I remembered and wrote down Sarah Symes answer because I found her words so inspiring. She wrote “The opposite of anything creative. Anything that I can emphatically start and finish. Go for a run. Wash the car. File the mail. This quiets the voices in my head for a while so that I can recharge my batteries.”

Further reading
Sarah Symes website
Sarah Symes on Pinterest
Buy her quilts on Etsy

Spotlight – Robbi Joy Eklow

Groovy Guitars, 2003

Ik leerde Robbi, aka (ook bekend als) The Goddess of the Last Minute kenen
door haar column op de laatste pagina van Quilting Arts magazine. In haar column schrijft ze over onderwerpen die verband houden met haar werk en haar reizen. Ze is erg grappig en ik kon soms identificeren met haar en dezelfde “virussen” (bijvoorbeeld het verzamelen van materialen, ergens opbergen en vergeten om ze te gebruiken) herkennen.
Andere keren kon ik alleen maar wensen dat ik ooit zal doen wat ze doet: de wereld reizen en mijn quilts naar grote quilt tentoonstellingen versturen.

Robbi naait en borduurt sinds ze een kind was, maar later haalde ze een diploma in bouwkunde van de universiteit. Ze is getrouwd met Brian en heeft 2 kinderen. Zij nemen vaak deel in haar avonturen die ze in haar column beschrijft.
Ze begon haar eerste quilt in 1976 en haar boek “Free Expression ‘sluit af met de zin:” Tot op heden heeft ze niet door haar vinger genaaid “. Dit is heel grappig. Ik ben pas in 1976 geboren en ik heb al door mijn vinger een paar jaar geleden genaait.
Zoals veel andere art quilters (misschien wel de meeste van hen) begon ze met het maken van traditionele quilts maar kwam er al snel genoeg achter dat het niet haar ding was. Ze wilde haar eigen ontwerpen maken en haar eigen technieken ontwikkelen in plaats van instructies volgen. Toen ze een quilt tentoonstelling bezocht realiseerde ze zich dat er vele manieren zijn om een ​​quilt te maken. Een citaat die mij zeer aanspreekt:
“Ik begon mijn quilts op mijn eigen manier te maken, met mijn eigen stem. Toen begon ik van quilten te houden”

 

Gears to you, 2003
Nog iets wat we gemeen hebben is ongeduld. Robbi schrijft in haar boek “Free Expressio”:
“Mijn stijl van quilten is geëvolueerd door mijn verlangen om de ontwerpen die in mijn hoofd opkwamen meteen te realiseren”
Haar quilt tops zijn fused applique. Er is geen probleem met de rauwe randen omdat haar quilts bestemd zijn om op de muur te hangen zoals schilderijen en zouden niet worden in de wasmachine gewassen . Robbi’s quilts zijn kleurrijk. Ze maakt gebruik van het kleurenwiel om contrast te creëren dat de aandacht  van de kijker grijpt.
Haar appliques zijn huishoudelijke spullen zoals vazen, theepotten en fruitschalen. Dingen die ze eigenlijk zelf heeft. ze koopt in de kringwinkels en de markt om te gebruiken in haar quilts! Ze heeft ook een aantal quilts ontworpen met behulp van de computer.
Robbi verft haar stoffen zelf in de kelder van haar huis. Ze maakt alleen gebruik van zelf geverfde stoffen in haar quilts. Haar quilts zijn extreem “free-motion” met de naaimachine gequilt. Toen ze beschrijft de “state of flow” quilten haar zet kan het gevoel zelf herkennen. ik beschrijf het soms als meditatief.
Robbi geeft les in stof verven, fused appliques en de vrije hand (free-motion) quilten. Ze neemt deel aan quilt shows en haar quilts winnen.

Tijd geleden kocht ik een patroon van een “naald turn applique” mini quilt maar iedere keer ik aan de quilt werk denk ik aan iets dat Robbi wel eens zei: “In de kunst, krijg je geen extra punten voor het kiezen van de ingewikkelde weg”. Ik heb ook fused applique geprobeerd en het is inderdaad een snelle manier om de afbeelding op het doek te krijgen om vervolgens direct naar het leuke gedeelte te gaan – quilten!
Ik ben bezig met een quilt die ik heb gemaakt met behulp van de methodes Robbi leert in haar boek. Het heet “tea party” en ik moet het nog afmaken.

Er is maar een ding dat ontbreekt in haar quilts: KRALEN! Ik lees in haar column dat ze kralen wel eens koopt dus moet ik me afvragen – waar zijn ze dan?

Verder lezen:
Robbi’s website
Direct link to quilts gallerij
Robbi’s blog
Fused applique technique on HGTV
Robbi’s boeken
Interview met Robbi op the blog Craftside
Facebook pagina

Steampunk Sublime
English translation:
I got to know Robbi, aka (also known as) The Goddess of the Last Minute,
through her column on the last page of Quilting Arts magazine. In her column she writes on issues related to her work and her travels. She is so funny and I could sometimes identify with her and recognize the same “viruses” (for example collecting materials, store them somewhere and forget to use them).
Other times I only wish I will one day do what she does and travel the world and have my quilts travel the world.

Robbi has been sewing since she was a child but later graduated with a degree in Engineering from the university. She is married to Brian and has 2 children. They  participate often in her quilting adventures she writes about in her column.
She started her first quilt in 1976 and her book “Free Expression” closes with the sentence: “To date she has not sewn through her finger”. This is quite funny. I was born in 1976 and I actually did sew my finger a couple of years ago..
As many other art quilters (maybe most of them) she started out by making trandional quilts but found out soon enough that it wasn’t her “cup of tea”. She wanted to create her own designs and develop her own techniques instead of follow instructions. When she visited a quilt show she realized there are many ways to make a quilts. A quote I really like:
“I began to make my quilts in  my own way, with my own voice. This is when I began to love quilting”

One Last Orange, won the Rookie of the Year award in 2004.

Another thing we have in common is unpatience. she writes in her book “Free Expression”:
“My style of quilting has evolved from my desire to get the designs out of my head quickly”
Her quilt tops are fused applique. There is no problem with raw edges because her quilts are going to be hang on the wall as paiting and wouldn’t be washed in the washing machine. Robbi’s quilts are colorfull and she uses the color wheel to create contrast that grabs the viewer attention.
Her appliques are house-hold items like vases, tea pots and fruit bowls. Things she actually own She buys them in garage sales to model for her quilts! She also design some quilts with computer graphic applications.
Robbi dyes her own fabric in the basement of her house. She uses only self dyed fabric in her quilts. Her quilts are excessively free-motion quilted. When she describe the state of flow quilting puts her I can relate to that too. I describe it sometimes as meditative.
Robbi teaches fabric dying, fused appliques and free-motion quilting. She participate in quilt shows and wins ribbons.

A long time ago I bought a pattern of a “needle turn applique” mini quilt and I started it but everytime I pick it up Robbi echoes in my ears “In art, you don’t get extra points for doing things the long way” and I have tried fused applique and  it is indead everything it suppose to be – a fast way to get the picture on the fabric and go to the fun part – quilting!
I have one quilt in progress that I created using exactly the methods Robbi teaches in her book. It is called “tea party” and I need to pick it up again.

There is only one thing missing in her quilts : BEADS! And reading in her column that she does buy them I wonder – where are they than?

Further reading:
Robbi’s website
Direct link to quilts gallery
Robbi’s blog
Fused applique technique on HGTV
Robbi’s books
Interview with Robbi on the blog Craftside
Facebook page